Train the Trainer : Introduction to DaVinci Resolve 16

฿8,500.00

อบรมการใช้งานโปรแกรม DaVinci Resolve 16 เรียนรู้พื้นฐานการตัดต่อ ทำงานแก้สี ผสมเสียง และเทคนิคพิเศษทางภาพ จัดขึ้นโดย Certified Training Center คณะ ดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาบุคคลากรไปเป็น Certified Trainer ที่สามารถถ่ายทอดหลักสูตรที่ออกแบบโดย Blackmagic Design ได้อย่างถูกต้องตามกระบวนการทำงาน

Category: