Introduction to DaVinci Resolve 16 สำหรับบุคคลทั่วไป

฿7,900.00

อบรมการใช้งานโปรแกรม DaVinci Resolve 16 เรียนรู้พื้นฐานการตัดต่อ ทำงานแก้สี ผสมเสียง และเทคนิคพิเศษทางภาพ หลักสูตรโดย Blackmagic Design สอนโดย Certified Trainer ที่ผ่านการรับรองหลักสูตรในชั้นเรียนที่ผู้เรียนจะได้รับไฟล์ที่ทำตามไปพร้อมกับผู้สอน และเมื่อจบการเรียนการสอนมีการทดสอบในระบบออนไลน์เพื่อรับใบรับรองการจบหลักสูตรทันที

Category: